Dieren die je zeker tegenkomt in onze tuin

Animals you will definitely encounter in our garden

Chuchubi Niet opvallend gekleurd, maar wel een elegant slank vogeltje dat mooi kan zingen.  
Tropical mockingbird Not strikingly coloured, but an elegant slender bird that can sing beautifully.

Oranje Troepiaal  Schitterend gekleurde opvallende vogel zowel door zijn kleuren als zijn roep. 
Venezuelan troupial   Beautifully colored striking bird both because of its colors and its call.

Kuif Caracara De bekendste roofvogel van Curacao. Hij eet hagedissen, muizen maar is ook dol op aas. 
Crested Caracara The most famous bird of prey in Curaçao. He eats lizards, mice but also loves carrion.

Fregatvogel Het herkenbare silhouet van deze vogel zie je vaak hoog in de lucht boven zee zweven op zoek naar een prooi. De mannetjes hebben in de paartijd een roodgekleurde  keelzak die ze kunnen opblazen. 

Fregate bird The recognizable silhouette of this bird can often be seen hovering high in the air above the sea in search of prey. During the mating season, the males have a red-colored throat pouch that they can inflate.

Boomhagedis Kleine hagedisjes met lange voorpoten waardoor ze hun kopje hoger op kunnen richten. 
Anolis Small lizards with long front legs that allow them to raise their heads higher.

Rode kolibrie  Deze komt wat minder vaak voor en is iets schuwer dan de smaragd kolibrie. Op het eerste gezicht lijkt hij ook wat minder mooi van kleur, maar onder een bepaalde lichtval kun je zijn schitterende kleuren zien flitsen in het zonlicht. 
Ruby topaz hummingbird This one is less common and a bit shyer than the emerald hummingbird. At first glance, it also seems a bit grey, but under a certain angel, you can see its stunning colors flashing in the sunlight.

Visarend: Niet te verwarren met de zee arend die nog een heel stuk groter is maar hier niet voorkomt.  Visarenden vliegen over het wateroppervlak op zoek naar prooi. Wanneer ze een vis zien, duikt de arend met zijn kop vooruit naar beneden, en op het laatste moment gooit hij zijn poten naar voren om de vis te pakken.  Hij kan tot een meter onder water duiken.
Osprey  They fly over the surface of the water in search of prey. When a fish is seen, the eagle swoops down head first, and at the last moment throws its feet forward to grab the fish. It can als dive up to a meter underwater.

Rode Libelle Grote insecten die je regelmatig boven het zwembad ziet vliegen op zoek naar kleine insecten en muggen.

Red Dragonfly Large insects that you regularly see flying above the pool looking for small insects and mosquitoes.

Mòfi  een klein vogeltje dat behoort tot de zaadeters. Het is een grappig en innemend vogeltje dat totaal niet schuw is.De mannetjes zijn donkerder grijs/groen en de vrouwtjes licht grijs. 
Black-faced grassquit A small bird that belongs to the seed eaters. It is a funny and charming bird that is not shy at all. The males are darker grey/green and the females light grey.

Monarch vlinder  Vrij grote roodbruine vlinders  met een krachtige vleugelslag. Het zijn trekvlinders die vaak enorme afstanden afleggen. Op Curacao doen ze dat niet. Het klimaat is hier het hele jaar aangenaam voor ze.
Monarch Butterfly Fairly large reddish brown butterflies  with a powerful wing beat.They are migratory butterflies that often travel enormous distances. They don't do that on Curacao. The climate here is pleasant for them all year round.

Andes Mus Lijkt erg op een gewone mus en maar heeft een parmantig zwart kuifje op zijn kop.

Andean Sparrow Very similar to a common sparrow, but has a perky black crest on its head.

Smaragd Kolibrie  Deze piepkleine nectar etend vogeltjes met hun metallieke veertjes zijn waarschijnlijk wel de populairste bezoekers van onze tuin.
Emerald Hummingbird  Probably the most popular visitors to our garden, tiny nectar-eating birds with metallic feathers.

 

Maïsparkiet  Deze lawaai makers zijn niet te missen als ze met een grote groep overvliegen. Landen doen ze vaak alleen hoog in bomen of op het dak.  
Brown-throated parakeet These noise makers are not to be missed when flying over with a large group. They often only land high in trees or on the roof

Blauw blauw  Schitterende hagedis vooral de mannetjes kleuren gedurende hun leven steeds meer turquoise. Het zijn echte alleseters. 
Bonaire Whiptail  Magnificent lizard, especially the males color more and more turquoise during their lives. They are true omnivores.

Vleermuis Deze kleine vleermuisjes leven zie je tijdens de schemer veel vliegen. Ze leven vooral van nectar en rot fruit.
Bat You can see these little bats flying a lot during the twilight. They mainly live on nectar and rotten fruit.

Caribische Troupiaal Intens zwarte sierlijke vogel. Heel brutaal en tam, vaak in groepjes te zien. Ze eten insecten, maar zijn ook dol op de restjes van badgasten.

Carib Grackle Intense black graceful bird. Very cheeky and tame, often seen in groups. They eat insects, but also love the leftovers of bathers.

Amerikaanse Torenvalk  Hier Kinikini genoemd is een kleine roofvogel die je vaak op een hoge paal of een dak ziet zitten op zoek naar prooi zoals grote insecten,hagedissen of kleine vogels

American Kestrel  Here called Kinikini is a small bird of prey that you often see perched on a high pole or roof in search of prey such as large insects, lizards or small birds.

Cubaanse Boomkikker  Een vrij grote boomkikker met de kenmerkende kenmerkende lange tenen en ronde hechtschijven. Ze eten vooral insecten.
 Overdag zit hij verstopt tussen de bladeren van bomen. Bij voorkeur palmbomen waar vaak nog wat water tussen de bladeren achterblijft. 's nachts jaagt hij op insecten. Hij komt haast nooit op de grond. 

Cuban Tree Frog  A fairly large tree frog with the distinctive signature long toes and round adhesive discs. They mainly eat insects. During the day it is hidden between the leaves of trees. Preferably palm trees where often some water remains between the leaves. at night it hunts insects. He hardly ever hits the ground.

 

 

Safraanvink Deze schattige vogeltjes zijn helemaal niet schuw en meestal met z`n tweeën. Hun kop is geel met oranje, de vleugels en het staartje grijs/ groen en zijn lijfje geel/groen.  

Safron finch These sweet little birds are not shy at all and usually in pairs. Their head is yellow with orange, the wings and tail grey/green and their body yellow/green.

Mus Duif  Grappig klein duifje, dat vooral op de grond leeft van granen en zaden.
Ground dove Funny little pigeon that lives mainly on the ground on grains and seeds.

Bruine Pelikaan  Zoals je aan zijn uiterlijk eigenlijk al wel kan zien is de pelikaan een prehistorische vogel. De oudste fossielen die zijn gevonden zijn 30 miljoen jaar oud!
Ze jagen op vis, schaaldieren maar ook op andere vogels.
Brown Pelican  As you can see from its appearance, the pelican is a prehistoric bird. The oldest fossils found are 30 million years old! They hunt for fish, crustaceans, but also other birds. 

Gekko hier toepasselijk plakkies genoemd zijn kleine reptielen die je `s avonds, de zwaartekracht tartend,  op muren en plafonds kan zien jagen op insecten.
Gecko Small reptiles that you can see in the evening, defying gravity, on walls and ceilings hunting for insects.

Naaktoogduif  Duif met een opvallende zwarte rand om zijn ogen, Ze zijn niet schuw en scharrelen overal rond op zoek naar voedsel.  
Bare-eyed pigeon Pigeon with a striking black rim around its eyes. They are not shy and forage everywhere in search of food.                      

Kleine Troepiaal  Mooie geel met zwarte vogel die kunstzinnige nesten bouwt. 
Yellow Oriole  Beautiful yellow and black bird that builds artistic nests.

Suikerdiefje  Ze zijn vrijpostig en tam en daarom vaak te vinden in de buurt van restaurants waar ze limonade en andere zoetigheid stelen. vandaar de naam "suikerdiefje". Hun dunne kromme snavel is aangepast om nectar uit bloemen te halen. Verder eet hij fruit en af en toe kleine insecten.
Banana-Quit They are bold and tame and can therefore often be found near restaurants where they steal lemonade and other sweets. Their thin curved beak is adapted to extract nectar from flowers. It also eats fruit and occasionally small insects.

Baby leguaan Deze kleine gifgroene mini draakjes kom je regelmatig tegen terwijl ze bloemen eten want die lusten ze graag.
Volwassen leguanen zul je niet vaak in onze tuin aantreffen. Ze zijn bang voor honden (en terecht) 
Baby iguana You regularly encounter these small bright green mini dragons eating flowers. You will not often find adult iguanas in our garden. They are afraid of dogs (and rightly so ;-)Dieren die je minder graag tegenkomt en wat je kan ertegen kan doen.

Algemeen: Probeer etenswaren zoveel mogelijk in Tupperware of in de koelkast te bewaren, want ook muizen en zelfs vogels komen op voedsel af dat niet goed is opgeborgen. Laat je afwas niet te lang staan en neem alles goed af met een doekje met azijn, daar houden insecten niet van. De geur van Citroen en Lavendel is ook niet populair bij de meeste insecten. Vandaar dat alle schoonmaakmiddelen met citroen of lavendelgeur zijn. Wil je ze dood? Dan staat er in ieder appartement een spuitbus met insectenspray. Daarmee vergiftig je zelfs kakkerlakken.

Muggen Niet gevaarlijk al kunnen ze soms ziektes overbrengen,  maar wel de vervelendste beesten op Curacao. Insmeren met muggenspray met minimaal 25% deet. `s avonds  wierrook branden en een kaarsje met citroen of lavendel geur houd ze op afstand.
Kakkerlakken Doen helemaal niets en zijn eigenlijk best mooi, maar de meeste mensen vinden ze vies. Ze kunnen goed ruiken en vliegen `s avonds rond op zoek naar voedsel. Etensgeuren trekt ze aan, maar de geur van citroen en lavendel schrikt ze af.
Je kunt ze negeren, doodtrappen of te lijf gaan met een spuitbus.
Duizendpoten Kunnen hier flink groot worden en verschuilen zich meestal ergens onder. Je komt ze niet vaak tegen en ze zullen je ook niet aanvallen, maar als je gebeten wordt is dat bijzonder pijnlijk vooral als het een grote is. Gevaarlijk is het over het algemeen niet.
Wespen De wespen die hier voorkomen worden Maribomba`s  genoemd. Het voordeel is dat ze niet op zoetigheid of eten afkomen. Helaas kunnen ze wel gemeen steken als ze in het nauw zitten. Een wespensteek is alleen gevaarlijk als je er allergisch voor bent.
Muizen  Muizen leven hier over het algemeen alleen buiten, maar komen wel op eten af dat niet goed verpakt is.
Schorpioenen  Er komen kleine schorpioenen voor op Curacao die vooral `s avonds actief zijn. Ze komen niet op eten af maar soms wel op water. Aanvallen doen ze niet, maar eenmaal in het nauw gedreven kunnen ze flink steken met hun staart. De steek is pijnlijk, vergelijkbaar met een wespen steek, maar niet gevaarlijk. Je kunt ze doden met de insectenspray.

Animals you don't like to meet and what you can do about them.


General: Try to store food in Tupperware or in the refrigerator as much as possible, because mice and even birds are also attracted to food that has not been stored properly. Do not leave your dishes for too long and wipe everything well with a cloth with vinegar, insects do not like that. The lemon and lavender scent is also not popular with most insects. Hence, all cleaners are lemon or lavender scented. Do you want them dead? Then there is an aerosol with insect spray in every apartment. You can even poison cockroaches with it.

Mosquitoes Not dangerous although they can sometimes transmit diseases, not scary, but the most annoying animals on Curacao. Apply mosquito repellent with 25% deet, burning incense in the evening and a candle with a lemon or lavender scent, keep them at a distance.
Cockroaches Don`t cause any harm and are actually quite beautiful, but most people think they are filthy. They have a good sense of smell and fly around at night in search of food. They are attracted by the smell of food, but the smell of lemon and lavender scares them off.
You can ignore them, kick them to death or attack them with the bug spray.
Centipedes Can grow quite large here and usually hide under something. You don't see them very often and they won't attack you, but if you get bit it is very painful especially if it is a large one. It is generally not dangerous.
Wasps The wasps that live here are called Maribomba`s . The advantage is that they are not attracted to sweets or food. Unfortunately, they can be mean when they're cornered. A wasp sting is only dangerous if you are allergic to it.
Mice  Mice here generally only live outside,  but they will be attracted to food that is not properly packaged.
Scorpions  There are small scorpions on Curacao that are mainly active in the evening. They don't come for food, but sometimes they do come for water. Cornered they can stab quite a bit with their tail. The sting is painful, similar to a wasp sting, but not dangerous. You can kill them with the bug spray.

Wil je meer weten over de natuur op Curacao? Ga dan naar:

Want to know more about the nature on Curacao?


 www.nature-abc

En facebookgroep:

D E   O C T O P U S